Artykuły

PROJEKT ZMIAN W USTAWIE

Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz.U. z 2007 r. Nr 1192, poz. 1379 r. ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 13 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) byłemu pracownikowi kopalni bądź zakładu górniczego, który posiadał uprawnienia do deputatu węglowego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, a uprawnienia te zostały mu zabrane bądź zawieszone na mocy decyzji Zarządów Spółek Węglowych.”

2. art. 30a otrzymuje brzmienie:

„Art. 30a Świadczenia, o których mowa w art. 12-14, zadania, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 1, oraz likwidacja, o której mowa w art. 8a ust. 3, są finansowane z dotacji budżetowej.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem