Artykuły

Uzasadnienie (Tekst uzasadnienia do inicjatywy ustawodawczej złożony marszałkowi sejmu)

 1. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania ustawy. Przedstawienie rzeczywistego stanu w normowej dziedzinie. Wykazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym. Przedstawienie przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.

  Deputat węglowy jako uprawnienie byłych pracowników górnictwa funkcjonował już w Polsce, w okresie przedwojennym i był traktowany, jako jeden z istotnych elementów uposażenia emeryta lub rencisty górniczego. W ostatnich latach na skutek działań zarządów poszczególnych spółek górniczych nastąpiło znaczące uszczuplenie tego uprawnienia. Każda spółka uregulowała prawo do deputatu węglowego indywidualnie, co spowodowało wielkie zróżnicowanie tego uprawnienia.
  1. Kompania Węglowa S.A. w lutym 2014 r. pozbawiła emerytów, rencistów górniczych i inne osoby uprawnia do tego deputatu.
  2. Katowicki Holding Węglowy S.A. w listopadzie 2014 r. zawiesił na okres 3 lat (2015-2017) prawo do bezpłatnego węgla, w tym dla emerytów i rencistów.
  3. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. wypowiedziała emerytom i rencistom deputat węglowy.
  4. W LW „Bogdanka” S.A. emeryci i renciści otrzymują deputat węglowy.
  5. 11,5 tys. emerytów i rencistów z kopalń zlikwidowanych dostaje nadal deputat węglowy za pośrednictwem Spółki Restrukturyzacji Kopalń z funduszy budżetu państwa.
  Wskazane przykłady pokazują, że spółki węglowe wypłacają, odbierają lub zawieszają deputat węglowy dla wymienionej grupy osób. Należy zauważyć, że realizacja przedmiotowego uprawnienia przybiera także różne formy np. niektórym emerytom deputat węglowy wypaca ZUS, zaś w innych przypadkach deputat jest wydawany w sposób tradycyjny.
  Obecny Prezydent RP Andrzej Duda, w piśmie z dnia 15 stycznia 2015 r., kierowanym do ówczesnego Prezydenta Bronisława Komorowskiego napisał, że takie zróżnicowanie „budzi wśród górników i ich rodzin w pełni uzasadnione poczucie lekceważenia i świadomego wprowadzania ich w błąd”.
  Proponowana nowelizacja ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego pozwoli rozwiązać problem zróżnicowania i zapewni równy status emerytów i rencistów górniczych w zakresie uprawnień do otrzymania przez nich deputatu węglowego.
  Nadto takie rozwiązanie odciąży spółki i przedsiębiorstwa górnicze i znacznie obniży koszt wydobycia węgla.
  W dniu 22 stycznia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 143). Nie dokonał jednakże wnioskowanej zmiany w art. 13 ustawy regulującym przyznawanie bezpłatnego węgla w naturze, a finansowanego z dotacji budżetowej. Pominięto w nowelizacji byłych pracowników kopalni bądź zakładu górniczego posiadających uprawnienia do deputatu węglowego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, które to uprawnienie zostało zabrane lub zawieszone przez zarządy spółek węglowych i przedsiębiorstw górniczych. Zagadnienie to reguluje wnioskowana zmiana w art. 13 ustawy.
  Zmiana w art. 30a eliminuje ograniczenia czasowe wypłacania świadczenia (deputatu) z dotacji budżetowej.
 2. Wskazanie źródeł finansowania, jeżeli projekt pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
  Nowelizacja pociągnie za sobą obciążenie budżetu państwa w kwocie 290 mln zł rocznie wg wyliczenia:
  Uprawnienie przysługiwać będzie ok. 160 tys. emerytom i rencistom w ilości 3 ton na rok w cenie 600,- zł/tonę, co daje kwotę 288 mln zł.

  Uprawnienie byłoby realizowane na rzecz uprawnionego przez przedsiębiorstwo górnicze z dotacji budżetowej wg tych samych zasad jak obecnie odbywa się to na rzecz:
  1. byłych pracowników kopalni postawionej w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2015 r.
  2. pracowników kopalni postawionej w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007 r. wchodzącej w skład przedsiębiorstwa o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy (m.in. przedsiębiorstwo górnicze prowadzące likwidację kopalni), który uzyska emeryturę lub rentę przed dniem 1 stycznia 2016 r.
 3. Przedstawienie projektów podstawowych aktów wykonawczych.
  Projekt ustawy nie przewiduje wydania aktów wykonawczych.
 4. Konsultacje społeczne.
  W stosunku do projektu ustawy wnioskodawcy nie przeprowadzili konsultacji.
 5. Oświadczanie o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.
  Wnioskodawcy oświadczają, że projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem