Czy ZUS prawidłowo przeliczył mi moją emeryturę?

 

 

 

W ubiegłym roku wystąpiłem do ZUS-u o przeliczenie mojej emerytury górniczej którą pobierałem od kilku lat. W wyniku mojego wniosku ZUS przyznał mi prawo do emerytury w oparciu o postanowienia art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ustalając wysokość tej emerytury w oparciu o postanowienia art.26 ustawy. Na tym przeliczeniu sporo zyskałem  jednak mam wątpliwości czy przeliczenie to zostało ustalone prawidłowo bowiem wydaje mi się że nie zastosowano przy obliczaniu okresów pracy górniczej przeliczników wynikających z postanowień art.52?

Z.W.  Chorzów

Józef Solich odpowiada:
W zakresie ustalenia prawa do emerytury nie mamy zastrzeżeń do przekazanej nam decyzji, jednak uważamy, że wysokość tej emerytury została ustalona nieprawidłowo.

Z decyzji tej wynika, że ZUS obliczył przyznaną emeryturę na podstawie postanowień art.26 nie informując Pana dlaczego nie obliczył jej jako świadczenie mieszane w oparciu o postanowienia zgodnie art.183.

Wyjaśnienie takie jest konieczne bowiem zgodnie z postanowieniami art.183 emerytura dla osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym  w tym przypadku w 2011r wynosi :

  • 55% emerytury obliczonej na podstawie art.53
  • 45% emerytury obliczonej na podstawie art.26

Z Pana pisma wynika, że w przebiegu swojej pracy posiadał Pan 16 miesięcy pracy górniczej z przelicznikiem 1,8 oraz 260 miesięcy pracy górniczej z przelicznikiem 1,5.

W tym stanie rzeczy ZUS ustalając wysokość emerytury na podstawie postanowień art. 184 powinien do części emerytury obliczonej wg. postanowień art. 53 zastosować przeliczniki lat pracy górniczej określone w art.52 ustawy.

Takie też stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Katowicach, który w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 maja 2012r sygn. akt III A.Ua 2402/11 stwierdza, że przepis art.184 ustawy w sposób

odrębny i szczególny uregulował sytuację prawną ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948r, którzy w dniu wejścia w życie ustawy tj.1 stycznia 1999r legitymowali się okresem zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze wymaganym  w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet, 65 lat – dla mężczyzn oraz okresem składkowym i nieskładkowym, o którym mowa w art.27 ustawy, gwarantując im prawo do nabycia emerytury po osiągnięciu wieku przewidzianego w art.32 (…). Intencją ustawodawcy było zapewnienie nabycia uprawnień emerytalnych dla tej kategorii ubezpieczonych, którzy w chwili wejścia w życie ustawy spełnili wymagane warunki stażu, w tym stażu pracy w warunkach szczególnych, za wyjątkiem wieku emerytalnego przewidzianego w art.32 ustawy. ( …)

Do wniosków zgłoszonych w latach 2009-2013 mają zastosowanie postanowienia art.183 ustawy. Zgodnie z postanowieniami art.183 ust.3 ustawy emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej urodzonej po dniu 31 grudnia 1948r z wyjątkiem ubezpieczonych, którzy pobierali emeryturę na podstawie przepisów art.46 lub50, o ile osoba ta nie była członkiem otwartego funduszu emerytalnego albo złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w otwartym  funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu na dochody budżetu państwa, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2011, wynosi:

  • 55% emerytury obliczonej na podstawie art.53
  • 45% emerytury obliczonej na podstawie art.26 

Sposób ustalania wysokości emerytury określony w tym przepisie, przewidziany dla świadczeniobiorców, którym przyznano emeryturę na podstawie art.184 ustawy, wskazuje na jej mieszany charakter – odsyłający do obliczenia 55% części świadczenia wg. dotychczasowych  zasad przewidzianych w art.53 ustawy. Ta okoliczność przy uwzględnieniu faktu, że o nabyciu prawa do przedmiotowej emerytury – poza przesłanką wieku - decyduje spełnienie pozostałych zasad, zachowanych także w odniesieniu do emerytury przysługującej starszym ubezpieczonym w ocenie Sądu Apelacyjnego powoduje, iż do obliczenia części emerytury zgodnie z art.53 zastosowanie znajdują przeliczniki górnicze, o których mowa w art.52 ustawy dotyczącym ustalania wysokości emerytur innych niż górnicze (…).

W tym stanie rzeczy proponujemy Panu wystąpić do ZUS-u o zastosowanie do przeprowadzonego przeliczenia świadczenia przeliczników górniczych z zaznaczeniem, że domaga się Pan wypłacenia świadczenia korzystniejszego.

W tym miejscu należy podkreślić, że od 01.01.2013r weszły w życie nowe postanowienia art.25 ust.1b, z których wynika, że w przypadku gdy ubezpieczony pobrał emeryturę między innymi na podstawie art.34 lub 48-49 podstawę obliczenia emerytury, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur, w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

 

 

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem