Dlaczego ZUS nadal zarzuca nie rozwiązanie stosunku pracy ubiegającym się o prawo do emerytury na podstawie art.184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS?

W związku z tym, że w ubiegłym roku ukończyłem 60 lat złożyłem wniosek o emeryturę z tytułu zatrudnienia na stanowisku operatora sprężarek i pomp. ZUS odmówił mi prawa do tej emerytury stwierdzając, że nie wykonywałem pracy stale i w pełnym wymiarze czasu pracy gdyż ich zdaniem obsługiwałem sprężarki i pompy a nie posiadam  rozpisanego czasu pracy, ile i kiedy wykonywałem pracę przy obsłudze sprężarek  i ile przy obsłudze pomp. Ponadto stwierdził, że nie rozwiązałem stosunku pracy, a przecież od 01.01.2013r przepis ten już nie obowiązuje. W załączeniu przekazuję decyzję ZUS i informuję, że Sąd wyznaczył termin rozprawy na dzień 27.03.2013r.

L.K. – Zabrze

Józef Solich odpowiada:

Po przeanalizowaniu Pana dokumentacji dotyczącej przebiegu pracy oraz decyzji ZUS informujemy, że sprawa skierowana przez Pana do Sądu dotyczy odwołania  od decyzji ZUS z dnia 22.11.2013r a więc sprawa ta musi być rozpatrywana w oparciu o przepisy obowiązujące w ubiegłym roku.

ZUS zarzucił panu między innymi nie rozwiązanie stosunku pracy i słusznie bowiem składając wniosek  do ZUS-u o przyznanie prawa do emerytury przepis nakazujący rozwiązanie stosunku pracy obowiązywał jeszcze do dnia 31.12.2012r.

Natomiast trudno nam się zgodzić  z decyzją ZUS stwierdzającą, że skoro obsługiwał Pan sprężarki i pompy to nie spełnił Pan warunku wykonywania pracy stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

ZUS oparł się o postanowienia  zawarte w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  7 lutego 1983r w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, bowiem w dziale różne prace w pkt.9 wymieniona jest tylko praca „ bezpośrednia obsługa stacji sprężarek”.

Należy podkreślić, że w górnictwie przy stacji sprężarek zawsze występuje również stacja pomp, które to urządzenia obsługują Ci sami maszyniści posiadający stosowne uprawnienia.

Właśnie ta organizacja pracy i identyczne warunki pracy przy obsłudze sprężarek i pomp spowodowały że w załączniku do zarządzenia nr.17  Ministra Górnictwa z dnia 12 sierpnia 1983r w sprawie określenia stanowisk pracy w resorcie górnictwa i energetyki na których są wykonywane prace w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze w dziale XIV prace różne w poz. 9- bezpośrednia obsługa stacji sprężarek ujęto również  w pkt.

  1. maszynistę hydrocyklonów i cyklonów
  2. maszynistę pomp
  3. maszynistę sprężarek 

Tym samym zastrzeżenia ZUS-u są bezpodstawne bowiem praca maszynisty  sprężarek i maszynisty pomp  w świetle zacytowanego zarządzenia była pracą w wykonywaną w warunkach szczególnych a więc brak jest podstaw do żądania wykazu czasu pracy w rozbiciu na poszczególne urządzenia.

Reasumując powyższe uważamy, że odwołanie od decyzji ZUS jest w pełni zasadne jednak przedwczesne. Naszym zdaniem w Pana przypadku należy wnieść wniosek do Sądu  o umorzenie  postępowania i równocześnie wystąpić do ZUS-u z ponownym wnioskiem o prawo do emerytury.

Biorąc pod uwagę fakt, że obowiązek rozwiązania stosunku pracy wykreślony został z postanowień art.184 od dnia 01.01.2013r a więc w oparciu o nowy wniosek Sąd będzie mógł  merytorycznie rozstrzygnąć spór.    

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem