Prawo do emerytury

Jakie trzeba spełnić warunki aby po dniu 31 grudnia 2008r nabyć prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego lub emerytury wcześniejszej przez osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r?

Zgodnie z postanowieniami art.24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948r prawo do emerytury nabędą po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w ust.1a  kobiety i ust. 1b mężczyźni.

Art.24 ust.1a określa wiek emerytalny kobiet urodzonych do dnia 31 grudnia1952r, który wynosi co najmniej 60 lat.

Kobiety urodzone po dniu 31 grudnia 1952r do 30 września1973r muszą skorzystać z pomocy szczegółowych postanowień ustawy, bowiem dla tej grupy ubezpieczonych kobiet wiek emerytalny uzależniony jest od konkretnej daty urodzenia i zmienia się co trzy miesiące aż do urodzonych po dniu 30 września 1973r dla których to kobiet wiek emerytalny wynosi 67 lat.

Natomiast art.24 ust.1b określa wiek emerytalny dla mężczyzn, który dla urodzonych od 1stycznia1949r wynosi 65 lat  5 miesięcy i wzrasta aż do 67 lat dla urodzonych po dniu 30 września1953r.

Ponadto, ubezpieczonym spełniającym określone w ustawie warunki przysługują uprawnienia do wcześniejszych emerytur np. górniczych czy też z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze wg. zasad określonych w art.184 omawianej ustawy.

Emerytury górnicze

1)  Górnicza emerytura przysługuje pracownikowi który spełnia łącznie następujące warunki:

-  ukończył wiek 55 lat życia

-  ma okres pracy górniczej łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat mężczyźni w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust.1.

2)  Górnicy posiadający staż pracy górniczej i równorzędnej co najmniej 20 lat kobiety i co najmniej 25 lat mężczyźni w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej, o której mowa w art.50c ust.1, prawo emerytury górniczej nabywają po ukończeniu wieku 50 lat.

3)  Prawo do emerytury górniczej bez względu na wiek i zajmowane stanowisko, jeśli udokumentują wykonywanie pracy pod ziemią stale i w  pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat. Do wymaganych 25 lat zalicza się również okresy:

- niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,

- czasowego oddelegowania pracowników, o których mowa w art.50c ust.1 pkt.6, do pogotowia

   ratowniczego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, w KGHM Polska Miedź  S.A. Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo – Hutniczego w Lubinie lub w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, przypadające w czasie trwania stosunku pracy.

Podsumowując uprawnienia do emerytur górniczych należy podkreślić, że wbrew propagandzie rządowej ubiegający się o prawo do emerytury górniczej musi obecnie udokumentować praktycznie  pełne 25 lat pracy górniczej, właśnie od 1 stycznia 2009r nie zaliczy się już tzw. okresów zaliczanych do pracy górniczej, a mianowicie okresów : „ służby wojskowej, działalności kombatanckiej, służby w policji, w BOR itd., pobierania zasiłku macierzyńskiego, więzienia po 1.11.1956r za działalność polityczną, okresów pracy za granicą repatriantów, pracy przymusowej, zatrudnienia młodocianych przed 1.01.1975r, zasiłku dla bezrobotnych, okresu mandatu posła lub senatora, internowania, okresów za które przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, urlopu wychowawczego i inne przerwy o podobnym charakterze, nauki w szkole wyższej na jednym kierunku pod warunkiem jej ukończenia.”

Bardzo często osoby przebywające na emeryturze górniczej występujące o przeliczenie pobieranego świadczenia w związku z nabyciem prawa do innej emerytury są zaskoczone, gdy ZUS wydaje im decyzję odmawiającą nowej emerytury z uwagi na brak wymaganych 25 lat pracy górniczej i równorzędnej. Wyjaśnienie tego jest bardzo proste wg. zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2008r do wymaganych 25 lat pracy górniczej i równorzędnej doliczano również okresy zaliczane do pracy górniczej wymienione wyżej albo np. okresy urlopów górniczych. Obecnie do wymaganych 25 lat tych właśnie okresów nie zaliczamy a ubiegający się o przeliczenie świadczenia czy też ubiegający się o świadczenie emerytalne po raz pierwszy musi spełnić wszystkie warunki aktualnie obowiązujące. Również należy pamiętać, że do okresów pracy równorzędnej obecnie zalicza się tylko pracę inspektorów urzędów górniczych poprzedzoną co najmniej 10 letnim stażem pracy górniczej oraz  każdą inną pracę, do której pracownicy przeszli w związku z likwidacją kopalni w wymiarze nie większym niż 5 lat.

Przed 1 stycznia 2009r do pracy równorzędnej zaliczano między innymi okresy oddelegowania do pełnienia funkcji w związkach zawodowych, pracę wymagającą kwalifikacji inżyniera lub technika górnika jeżeli była ona poprzedzona co  najmniej 5 letnią pracą na stanowiskach w dozorze ruchu lub innej pracy pod ziemią i inne okresy pracy w urzędach centralnych.

Józef Solich

 

 

 

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem