Czy ZUS obecnie zamierza odebrać mi wcześniej przyznane świadczenie emerytalne?

Jestem już na emeryturze kilka lat. Obecnie w związku z ukończeniem wieku 50 lat złożyłem wniosek o przyznanie mi prawa do emerytury górniczej z wiekiem 50 lat. Zaznaczam, że po przyznaniu prawa do emerytury bez względu na wiek podjąłem pracę na powietrzu jako gospodarz obiektu, gdzie pracowałem około 4 lat. ZUS odmówił mi prawa do emerytury twierdząc, że udokumentowałem tylko 22lata 9 miesięcy i 18 dni pracy górniczej zamiast wymaganych 25 lat pracy górniczej. Pytam się, na jakiej podstawie wcześniej przyznał mi prawo do emerytury górniczej, czy teraz będzie chciał odebrać mi przyznane świadczenie?

M.B. -  Sosnowiec

Józef Solich odpowiada:

Po przeanalizowaniu przesłanych nam dokumentów wyjaśniamy, że emerytura górnicza na podstawie postanowień art.50a ustawy o emeryturach i rentach z FUS przysługuje pracownikowi, który łącznie spełnia następujące warunki:

  1. ukończył 55 lat życia;
  2. ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w art.50c ust.1:
  3. nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.
  4. Wiek emerytalny wymagany od pracowników : kobiet mających co najmniej 20 lat, a mężczyzn co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, w tym  co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej , o której mowa w art.50c ust.1 wynosi 50 lat.”

Z uzasadnienia ZUS wynika, że na uprawnienia do emerytury górniczej określonej postanowieniami art.50a zaliczono okres pracy górniczej od 19.08.1980r do 28.02.2005r (z wyłączeniem zasiłków chorobowych) oraz dniówki przodkowe w ilości 674.

ZUS jednak odmówił przyznania  prawa, gdyż stwierdził, że na dzień zgłoszenia wniosku tj.10.05.2013r udokumentował Pan tylko 22 lata 9 miesięcy 18 dni pracy górniczej zamiast wymaganych 25 lat takiej pracy.

Należ stwierdzić, że decyzja ZUS jest zgodna z postanowieniami art.50a omawianej ustawy, jednak należy zauważyć, że ZUS nie podważa swojej wcześniejszej decyzji przyznającej Panu prawo do

emerytury górniczej bez względu na wiek. Oznacza to, że może Pan spokojnie pobierać przyznaną wcześniej emeryturę na podstawie postanowień art.48 ustawy, które to postanowienia uwzględniały do wymaganych 25 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy również okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, z tytułu choroby zawodowej albo świadczenia rehabilitacyjnego, oraz inne okresy niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy w wymiarze do 35 dni w roku kalendarzowym. Wymienione postanowienia art.48 nie obowiązują już od 01.01.2009 roku, gdyż zostały zastąpione postanowieniami art.50e, natomiast od tej daty do wymaganych 25 lat pracy górniczej i równorzędnej ubiegającym się o emeryturę górniczą z wiekiem 50 lat na podstawie cytowanych wyżej postanowień nie uwzględni się już tzw. okresów zaliczanych do których między innymi zaliczano okresy niezdolności do pracy z powodu choroby bez względu na przyczynę ich powstania tzn. czy  powstały one wskutek wypadku przy pracy czy też z ogólnego stanu zdrowia.

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem