Czy po zwolnieniu się z zakładu otrzymam zasiłek dla bezrobotnych?

 

 

 

Od trzech lat pracuję w małej firmie, która posiada kilka magazynów budowlanych rozsianych po całym województwie. Ostatnio nasze obroty bardzo zmalały i kierownictwo twierdzi, że firmę dotknął panujący kryzys. Radzą nam zwalniać się z zakładu, bo niedługo może być problem z wypłatą wynagrodzeń. Mam ukończone 59 lat życia i ponad 35 lat pracy, czy będę mogła uzyskać zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenie, bo do emerytury niby niedługo a jednak wieczność?

B. C. -  Skoczów

Józef Solich odpowiada:

Nie radzimy Pani zwalniać się z zakładu na własną prośbę, bowiem takie rozwiązanie stosunku pracy pozbawi Panią uprawnień do takich świadczeń jak zasiłek dla bezrobotnych czy też świadczenie przedemerytalne. Skoro zakład ma kłopoty finansowe to może rozwiązać z pracownikami umowę o pracę w oparciu  o postanowienia ustawy z dnia 13 marca 2003r o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ( Dz.U. nr.90, poz.844     z późniejszymi zmianami). Przypominamy Pani, że zgodnie z postanowieniami art.71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy z zastrzeżeniem art.75 jeżeli:

1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz

2) w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni

a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a – 105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni. (…)

Natomiast art.75 omawianej ustawy określa przypadki kiedy prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, i tak między innymi:

1) który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie;

1a) po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac o których mowa w art.73, a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

2) w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek  pracy lub  stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba, że porozumienie nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art.55§ 1¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r KP,

3) w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia.

Przytoczyliśmy tylko kilka przypadków wskazujących aby nie rozwiązywać stosunku pracy na własne żądanie bowiem gdy pracodawca rozwiąże z Panią stosunek pracy z powodu likwidacji, upadłości lub zmniejszenia zatrudnienia będzie Pani mogła ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych co automatycznie spowoduje, że po upływie 6 miesięcy pobierania zasiłku będzie Pani mogła ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.

Z pisma Pani wynika, że ukończyła Pani już 55lat życia oraz posiada co najmniej 35 letni staż pracy tym samym po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników będzie Pani mogła ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych a następnie o świadczenie przedemerytalne które będzie przysługiwać Pani do czasu nabycia prawa do emerytury. Nie jesteśmy w stanie wskazać kiedy gdyż nie wiemy w którym miesiącu urodziła się Pani a więc prawdo emerytury osiągnie Pani po ukończeniu wieku 60 lat i dodatkowo od 5 do 8 miesięcy w zależności od miesiąca urodzenia.

 

 

 

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem